Notarius Publicus i Göteborg 
Notarius Publicus i Göteborg, Partille och Öckerö sedan 1970-talet

INFÖR DITT BESÖK

Boka en tid för ditt besök

Länk till bokning


Bestyrkande av fotokopior

Ta med dig den originalhandling som ska kopieras. Vi utför kopieringen på plats, utfärdar intyg och stämplar.

Bestyrkande av namnteckning
Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför komma till vår expedition och skriva under din handling när du är här. 

Ta med dig din legitimation. 

Följande handlingar är godtagbara som legitimation: svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort,  svenska och utländska pass, nationellt ID-kort (EEA National ID Card) som utfärdats i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår.

Följande handlingar är inte godtagbara som legitimation: utländska ID kort och utländska körkort.

Bestyrkande av vissa fullmakter och levnadsintyg
En del handlingar, bl.a. spanska och franska fullmakter, innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus ska bestyrka. Då måste du, förutom din legitimation, ha med dig underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta (t.ex. personbevis från Skatteverket). Om du är osäker på vilket underlag som krävs i ditt fall, kan du kontakta oss för genomgång av handlingarna.

I levnadsintyg för vissa länder ska adress och civilstånd bestyrkas av Notarius Publicus. I så fall ska du ta med dig ett personbevis där dessa uppgifter framgår. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.

Firmateckningar
När Notarius Publicus ska bestyrka att någon har rätt att teckna firman måste ett registreringsbevis eller e-registreringsbevis uppvisas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader.

Apostille enligt Haag-konventionen
Enligt en internationell överenskommelse kan apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare  godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det bara Notarius Publicus som får utfärda apostille.

Följande handlingar kan förses med apostille under förutsättning att de är original som är försedda med stämpel, namnteckning och namnförtydligande:

 • handlingar utfärdade av statliga svenska myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen)
 • registerutdrag från belastningsregistret (Polisen)
 • domstolshandlingar, t.ex. dom på äktenskapsskillnad
 • betyg/intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (dock inte friskolor)
 • handlingar undertecknade av Notarius Publicus 
 • översättningar gjorda av en auktoriserad översättare (Kammarkollegiet)
 • utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet
 • vigselbevis/vigselattester från Svenska Kyrkan och borgerliga vigselförrättare (dock inte handlingar från frireligiösa eller utländska trossamfund)
 • övriga handlingar från Svenska Kyrkan om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000. 

Vi utfärdar apostille på följande språk:

 • svenska
 • engelska
 • franska
 • svenska och tyska
 • svenska och spanska