Notarius Publicus i Göteborg 
Notarius Publicus i Göteborg, Partille och Öckerö sedan 1970-talet

Personuppgifter

NOTARIUS PUBLICUS VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

 

I den här integritetspolicyn beskriver Notarius Publicus i Göteborg (”Notarius Publicus”), bland annat, hur Notarius Publicus behandlar information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig såsom enskild individ (”personuppgifter”).

Har du några frågor om Notarius Publicus behandling av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Dataskyddsombudet via notarius.publicus@lindahl.se.

 

INTEGRITETSPOLICY

SÅ HÄR BEHANDLAR Notarius Publicus DINA PERSONUPPGIFTER

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

 Notarius Publicus ingår i Advokatfirman Lindahl Kommanditbolags verksamhet med org. nr 916629-0834 (”Lindahl”). Lindahl är därmed personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med integritetsrättslig lagstiftning.

Hur får Notarius Publicus dina personuppgifter?

Notarius Publicus samlar in personuppgifter som du eller annan lämnar till Notarius Publicus när du eller annan är i kontakt med Notarius Publicus via e-post, post eller på annat sätt och/eller när du använder dig av Notarius Publicus tjänster. Det kan exempelvis ske när du besöker vår expedition, Notarius Publicus utfärdar en apostille eller bestyrker din namnunderskrift.

Notarius Publicus kan även få dina personuppgifter från andra källor än från dig, såsom genom publikt tillgängliga personregister (såsom SPAR), offentliga myndigheter eller då kunds ärende innehåller dina personuppgifter i din tjänsteställning eller annars. 

Vilka uppgifter behandlas?

 Notarius Publicus behandlar de personuppgifter som du eller annan tredje part lämnar till Notarius Publicus och/eller som inhämtas av Notarius Publicus. Det kan vara ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, delar av ditt kortnummer om du väljer att betala med ditt betalkort, ditt passnummer, foto på dig, din namnunderskrift, din titel och/eller din yrkesroll och/eller annan information som du eller annan lämnat till Notarius Publicus eller som i övrigt är nödvändig för att Notarius Publicus ska kunna fullgöra sina åtaganden och sin service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Notarius Publicus uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Notarius Publicus för bland annat följande ändamål:

All behandling av personuppgifter ska baseras på laglig grund. Notarius Publicus har rätt att behandla dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra avtal där du är part, då du lämnat samtycke till behandlingen samt när Notarius Publicus måste uppfylla sina rättsliga förpliktelser eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.  

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 Dina personuppgifter behandlas av Notarius Publicus och Notarius Publicus personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Notarius Publicus samarbetar med avseende IT-drift m.m. Dessa parter får dock inte behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster som de anlitas för och enbart i enlighet med de instruktioner som Notarius Publicus ger. Åtkomst till personuppgifter ges endast till de individer som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Notarius Publicus överför inte personuppgifter till länder eller parter som inte har blivit godkända i enlighet med gällande integritetsrättslig lagstiftning. Notarius Publicus lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om inte Notarius Publicus är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Notarius Publicus rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av Notarius Publicus åtaganden gentemot dig.

Hur länge sparar Notarius Publicus dina personuppgifter?

 Notarius Publicus sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Notarius Publicus ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall och/eller i enlighet med lagkrav.

Vad har du för rättigheter?

 Du kan begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter Notarius Publicus behandlar om dig. Begäran om registerutdrag ska ske skriftligen, vara personligen signerad och innehålla ditt namn samt personnummer.

Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Du kan även begära att Notarius Publicus raderar personuppgifter om de insamlade personuppgifterna inte längre behövs i något syfte och Notarius Publicus inte är skyldig enligt lag att lagra dem. Du har även rätt att begära att Notarius Publicus begränsar viss behandling.

Du har närsomhelst rätt att återkalla givet samtycke för behandling av dina personuppgifter. En återkallelse av samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som grundades på samtycket innan återkallelsen.

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Notarius Publicus överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller dess framtida motsvarighet.

Hur skyddas dina uppgifter?

 Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för Notarius Publicus när Notarius Publicus behandlar dina personuppgifter. Notarius Publicus använder därför adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer för att förvalta och försäkra skyddet för de personuppgifter som Notarius Publicus behandlar. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem inom Notarius Publicus verksamhet som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Uppdatering av denna integritetspolicy

 Notarius Publicus gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. Du kan alltid finna den senaste versionen på Notarius Publicus webbplats www.notariuspublicusgbg.se.

 

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 1 maj 2019.

Utskriftsvänlig version (klicka här