Notarius Publicus i Göteborg 
Notarius Publicus i Göteborg, Partille och Öckerö sedan 1970-talet

VÅRA TJÄNSTER

Hos oss är advokaten Axel Weibull förordnad som Notarius Publicus och advokaterna Shervin Shikhan och Anna Ramsay som biträdande Notarius Publicus.

De vanligaste tjänster som
Notarius Publicus utför är att:

  • bestyrka namnunderskrifter
  • bestyrka auktoriserade översättningar
  • bestyrka avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar
  • utfärda apostille (enligt artikel 6, första stycket, i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar)

Notarius Publicus kan dessutom:

  • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan


Notarius Publicus
får inte utföra sådant som är förbehållet en myndighet eller som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang. Notarius Publicus är inte skyldig att ombesörja delgivning av handlingar eller utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom.

Vi tar inte emot växelprotester. För växelprotester hänvisar vi till Kronofogdens webbplats